Městské byty a pravidla pro přidělování

HOSPODAŘENÍ S BYTY VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC
PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ

schválená usnesením Rady města Liberec č. 667/2015 ze dne 25. 8. 2015

Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví statutárního města Liberec (dále jen SML) jsou nedílnou součástí širšího Rámce pro realizaci obecního plánu sociálního bydlení, který je souborným katalogem dokumentů, analýz, záměrů, námětů, opatření a služeb, jež mohou napomoci ke zdárnému naplňování sociálně zaměřené bytové politiky SML.

Všechny byty ve vlastnictví statutárního města jsou tedy výlučně přidělovány na sociální bázi - osobám v bytové nouzi či ohroženým ztrátou bydlení, ohroženým rodinám s dětmi, seniorům, lidem s nízkými příjmy, se znevýhodněním zdravotním i sociálním aj., kteří nedokáží vlastními prostředky řešit své bytové potřeby v komerční sféře. Byty ve vlastnictví SML mohou být též využity a přiděleny v rámci systému Housing First, který se řídí zvláštní metodikou, jež je nedílnou součástí těchto pravidel.Statutární město Liberec hospodaří s těmito byty Podmínky podání žádosti, nájemné, délka nájemní smlouvy a hodnocení žádostí jsou uvedeny u jednotlivých typů bytů.:

 1. Sociální byty
  1. sociální byty standardního typu
  2. startovací byt
  3. pro příjmově vymezené osoby
  4. s věcně usměrňovaným nájemným
  5. byty zvláštního určení – bezbariérové/ upravitelné
  6. byty zvláštního určení – domy s pečovatelskou službou
  7. vstupní byty
  8. sociální byty realizované v rámci IPRÚ
    
 2. Byty určené organizacím
  1. byty určené organizacím
    
 3. Ubytování nízkého standardu, noclehárna
  1. ubytování nízkého standardu – poskytnutí přístřeší
  2. noclehárna

 

Základní pravidla přidělování bytů

 • přidělení bytu a výměny na základě žádosti nájemníka projednává a doporučuje poradní skupina pro bydlení a schvaluje Rada města Liberce;
 • na přidělení bytu není právní nárok;
 • všechny žádosti o přidělení bytu musí být podány na předepsaném tiskopisu. Tiskopis musí být vyplněn čitelně, úplně a pravdivě. Žádost musí obsahovat všechny povinné přílohy uvedené v žádosti;
 • o výjimce z pravidel pro přidělení bytu rozhoduje Rada města Liberce na základě odůvodněného doporučení poradní skupiny pro bydlení;
 • nájemní smlouvy uzavírá v zastoupení SML vedoucí odboru školství a sociálních věcí;
 • žadatel je povinen uzavřít nájemní smlouvu do 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření nájemní smlouvy. Pokud tak bez vážných důvodů neučiní, možnost uzavření nájemní smlouvy zaniká a byt bude přidělen náhradníkovi;
 • nájemní smlouva nebude uzavřena se žadatelem, se kterým byl v minulosti ze strany SML ukončen nájemní vztah z důvodu závažného porušování povinností vyplývajících z nájmu (zejm. neplacení nájemného a úhrad za služby spojené s užíváním bytu, hrubé porušování domovního řádu a dobrých mravů v domě atd.), nebo mu nebyla prodloužena nájemní smlouva na dobu určitou z týchž důvodů;
 • v případě, že nájemce řádně plní povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, byt řádně užívá a současně i nadále splňuje podmínky pro přidělení bytu upravené těmito pravidly, lze nájem bytu prodloužit.

Formuláře žádostí o byty zvláštního určení (bezbariérové byty, byty v domech s pečovatelskou službou) jsou k dispozici na oddělení humanitním (1. máje 108, 2. patro, Liberec) a na webových stránkách odboru školství a sociálních věcí (https://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/odbory-magistratu/odbor-pece-obcany/oddeleni-humanitni/).

Sociální byty standardního typu, startovací byty, byty pro příjmově vymezené osoby a byty s věcně usměrňovaným nájemným jsou přidělovány na základě výběrového řízení. Oddělení humanitní zveřejňuje hlášenky volných obecních bytů s uvedením termínu prohlídky a uzávěrky přijímání žádostí. Zájemci o tyto byty jsou povinni zúčastnit se osobně prohlídky bytu v určenou hodinu, kde si vyzvednou žádost o poskytnutí nájmu bytu. Vyplněnou a potvrzenou žádost odevzdají v termínu ukončení uzávěrky příjmu žádostí. Na základě výběrového řízení, projednání v poradní skupině pro bydlení a schválení Radou města Liberec je byt přidělen žadateli. Na jeden byt nelze podat více žádostí členů společné domácnosti.

Hlášenky volných obecních bytů jsou zveřejňovány
1. na webových stránkách města – elektronická úřední deska (https://www.liberec.cz/cz/magistrat-radnice/uredni-deska/byty/)
2. na úřední desce Magistrátu města Liberec (budova historické radnice)
3.na odboru školství a sociálních věcí, oddělení humanitním – (1. máje 108, budova bývalého Uranu, 2. patro)

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.