18.05.2022
Jan Král

Pozvánka na 5. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Liberec, které se koná ve čtvrtek 26. května 2022 od 15.00 hodin v zasedací místnosti č. 11 - přízemí historické budovy radnice.

V den jednání zastupitelstva můžete sledovat ON-LINE PŘENOS ZASEDÁNÍ.
PODKLADY K PROJEDNÁNÍ.

 

P O Z V Á N K A
na 5. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec

Navržený program:

 1. Zahájení, schválení pořadu jednání
 2. Diskuze občanů
 3. Kandidatura na funkci přísedícího Okresního soudu v Liberci – FT
 4. Majetkoprávní operace – prodeje pozemků
 5. Majetkoprávní operace – prodej pozemku pod trafostanicí – k. ú. Liberec
 6. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků
 7. Nevyužití předkupního práva – k. ú. Horní Růžodol
 8. Nevyužití předkupního práva – k. ú. Liberec
 9. Majetkoprávní operace – zrušení usnesení – záměr výkupu pozemku v k. ú. Kateřinky u Liberce
 10. Majetkoprávní operace – prodej pozemku – k. ú. Starý Harcov
 11. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku – k. ú. Doubí u Liberce
 12. Návrh rozpočtového opatření č. 5B) změny rozpočtu SML na rok 2022 v kompetenci zastupitelstva města
 13. Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s. 
 14. Delegace na valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti, a. s.
 15. Delegace na valnou hromadu společnosti KNL, a. s.
 16. Delegace na valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.
 17. Delegace zástupce na řádnou valnou hromadu ČSAD Liberec, a. s.
 18. Delegace zástupce na řádnou valnou hromadu Autocentrum Nord, a. s.
 19. Osadní výbor Růžodol I. – změna počtu členů
 20. Návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Liberci – VŠ
 21. Návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Liberci – FW
 22. Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Liberec pro další volební období 2022–2026
 23. Pověření člena Zastupitelstva města Liberec k výkonu činností zástupce statutárního města Liberec při občanských sňatcích
 24. Zpráva z Veřejného fóra Zdravého města 2021
 25. Plánovací smlouva – Dostavba třídy 1. máje
 26. Schválení dalšího postupu v lokalitě Liberec – Kunratická, pozemek 137_1
 27. Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací
 28. Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací
 29. Aktualizace zřizovací listiny ZŠ Kaplického
 30. Smlouvy SOHZ pro příspěvkové organizace SML v oblasti kultury, zdravotních a sociálních služeb pro období 2022–2025
 31. Pověření SOHZ pro Komunitní práce Liberec, o. p. s.
 32. Dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2022
 33. Poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Hospic sv. Zdislavy
 34. Přijetí dotace na podporu kandidatury statutárního města Liberec na Evropské hlavní město kultury  
 35. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na akci Festival dětského čtenářství 
 36. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec společnosti IQLANDIA, o. p. s.
 37. Zápis z kontrolní akce kontrolního výboru č. 3/2020
 38. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 4. řádného zasedání zastupitelstva města – 28. 4. 2022
 39. Informace, dotazy a podněty zastupitelů
  201. Informace o aktuální situaci spojené s migrační vlnou vyvolanou válkou na Ukrajině
  202. Návrh rozpočtového opatření č. 5A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2022 v kompetenci rady města
  203. Informace o naplňování příjmů a výdajů města včetně aktuální zadluženosti – leden až duben 2022
  204. Výroční zpráva za rok 2021 a Akční plán MA21 pro rok 2022
  205. Plnění usnesení rady města za měsíc duben roku 2022

Účast všech členů zastupitelstva je podle § 83 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, povinná.

 

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. v. r.
primátor statutárního města Liberec

Nastavení cookies