13.10.2021
Jan Král

Pozvánka na 9. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Liberec, které se koná ve čtvrtek 21. října 2021 od 15.00 hodin v zasedací místnosti č. 11 - přízemí historické budovy radnice.

V den jednání zastupitelstva můžete sledovat ON-LINE PŘENOS ZASEDÁNÍ.
Podklady k projednání
.

 

P O Z V Á N K A
na 9. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec

Navržený program:

 1. Zahájení, schválení pořadu jednání
 2. Diskuze občanů
 3. Dar pro Liberecký kraj – ZOO a Botanická zahrada a přijetí daru od Libereckého kraje – DS Františkov a Vratislavice
 4. Darování movitých věcí Libereckému kraji v souvislosti s převodem ZOO a BZ
 5. Plánovací smlouva – Obytný soubor, Kunratická
 6. Majetkoprávní operace – prodej pozemku 
 7. Majetkoprávní operace – napojení lokality Hluboká
 8. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1
 9. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2
 10. Majetkoprávní operace – změna usnesení – záměr prodeje pozemku – k. ú. Starý Harcov
 11. Majetkoprávní operace – prodej pozemků 
 12. Majetkoprávní operace – změna usnesení – směna pozemků v k. ú. Rudolfov
 13. Převod spoluvlastnického podílu města na bytovém domě č. p. 1210 (Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou) na bytové družstvo ZÚ BETA
 14. Převod spoluvlastnického podílu města na bytovém domě č. p. 1207 (Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou) na bytové družstvo ZÚ GAMA
 15. Návrh rozpočtového opatření č. 9B) změny rozpočtu SML na rok 2021 v kompetenci zastupitelstva města
 16. Participativní rozpočet pro rok 2022
 17. Státní účelová dotace MVČR – Covid-19 
 18. Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s. 
 19. Návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu v Liberci
 20. Dohoda o narovnání s Libereckým krajem
 21. Poskytnutí dotace organizaci ADVAITA, z. ú., a uzavření veřejnoprávní smlouvy
 22. Poskytnutí finančního daru z výtěžku likvidace nalezených věcí
 23. Změna účelu čerpání již poskytnuté dotace z rozpočtu SML na podporu dětského sboru Severáček   
 24. Prodloužení termínu realizace projektu již poskytnuté dotace z Fondu kultury a cestovního ruchu – Nakladatelství Petr Polda, s. r. o.
 25. Plnění usnesení zastupitelstva za III. čtvrtletí roku 2021
 26. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 8. řádného zasedání zastupitelstva města – 30. 9. 2021
 27. Informace, dotazy a podněty zastupitelů
  201. Návrh rozpočtového opatření č. 9A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2021 v kompetenci rady města
  202. Informace o činnosti výboru pro územní plánování a dopravu za období 01–08/2021
  203. Informace o činnosti výboru pro rozvoj a životní prostředí Zastupitelstva města Liberec za I. pololetí roku 2021
  204. Vypořádání doporučení KV
  205. Plnění usnesení rady města za měsíc září roku 2021

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. v. r.

primátor statutárního města Liberec

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.