02.02.2023

Rozpočet 2023: Jen tolik, kolik si můžeme dovolit

Zastupitelstvo města schválilo na prosincovém zasedání rozpočet na rok 2023. Rozpočet je jeden z nejdůležitějších dokumentů, který každoročně zastupitelstvo schvaluje. Platný rozpočet pak slouží jako finanční nástroj a ukazuje, jak jsou příjmy města rozdělovány na jednotlivé výdajové položky.

V roce 2023 bude město hospodařit s rozpočtem přesahujícím 3 mld. Kč. Většina této sumy je již dopředu určena, na co musí být použita, tak aby bylo zajištěno fungování města a jeho organizací v režimu, na který jsou občané města zvyklí.

Jenom pokrytí základních služeb, které město poskytuje, tj. MHD, úklid města, svoz odpadů, fungování mateřských a základních škol, divadla, městská policie, provoz městských sportovišť, sociálních zařízení apod., a rovněž samotné fungování úřadu včetně splátek dluhu spotřebuje více než 80 % příjmů. Toto procento je opravdu velmi vysoké, ale pokud město nechce rezignovat na některé z výše uvedených služeb pro jeho občany, nelze než tomu výdaje rozpočtu města přizpůsobit.

V roce 2023 město plánuje celkové příjmy ve výši 2,7 mld. Kč. Výdaje jsou ve výši 3,1 mld. Kč. Saldo mezi příjmy a výdaji je vyrovnáno tzv. financováním, které obsahuje zejména přebytky rozpočtů z minulých let. Město v roce 2023 nepočítá s žádným zadlužováním a naopak stávající úvěry budou sníženy o 130 mil. Kč. Celkový rozpočet města je tedy vyrovnaný.

Příjmy města v roce 2023

Plánované příjmy města (2,7 mld. Kč) jsou, tak jako i v roce 2022, výrazně ovlivněny stále vysokou inflací, která se projevuje zvýšeným inkasem daní.

Daňové příjmy tvoří cca 86 % celkových příjmů města. V průběhu roku budou do rozpočtu zařazovány přijaté dotace a tím se nominální částka příjmů zvýší o dalších cca 400 mil. Kč. V porovnání s rozpočtem minulého roku rostou daňové příjmy o více než 300 mil. Kč.

Ve srovnání se skutečností roku 2022 je však tento nárůst pouze 100 mil. Kč. Rozdíl byl způsoben lepším inkasem daňových příjmů v roce 2022, než rozpočet předpokládal. Tento trend lze, z důvodu zmíněné inflace, očekávat i v roce 2023, což bude znamenat další možné posílení příjmové stránky.

 Pokud bude naplňování příjmů lepší než plánované, bude město schopno pružně reagovat. Již v minulém období se stalo standardem, že zastupitelstvo města upravuje rozpočet každý měsíc. Opatrnost je v tomto případě spíše namístě, neboť rozhodující část příjmů města je přímo závislá na ekonomické politice a hospodaření státu. Vzhledem k aktuálnímu vývoji a ekonomickým prognózám lze předpokládat, že hospodaření státu bude v roce 2023 spíše stagnovat. Celkově je proto aktuální příjmová stránka nastavena více konzervativně, tak aby i případná recese neovlivnila zásadně hospodaření města a zejména služby poskytované jeho občanům.

Výdaje města v roce 2023

Celkové plánované výdaje na rok 2023 činí 3,1 mld. Kč, což je zatím o cca 600 mil. Kč méně než ve schváleném rozpočtu na rok 2022. Ovšem očekávaná skutečnost za rok 2022 bude výrazně nižší, a tak reálně budou výdaje v roce 2023 o cca 300 mil. Kč vyšší než skutečnost v roce 2022. Tato disproporce je způsobena posunem některých, zejména investičních, akcí do roku 2023. Tyto akce jsou a budou zařazovány do rozpočtu roku 2023 a tím dojde k přesunu výdajů do dalšího období a navýšení celkového objemu výdajů v daném roce.

Velká část výdajů se použije na činnost magistrátu, jeho odborů a městských organizací.

Běžné výdaje činí více než 2,6 mld. Kč. Stejně jako u kapitálových výdajů i zde dojde v průběhu roku k jejich navýšení o přesuny mezi roky 2022–2023. Růst běžných výdajů v roce 2023 připadá zejména na vrub zvyšování cen energií. Jenom tento meziroční nárůst činí za celé město a jeho organizace téměř 200 mil. Kč. Další výraznou položkou zvyšující výdaje je zákonné navýšení mzdových tarifů.

Kapitálové výdaje jsou aktuálně plánované ve výši 455 mil. Kč. Velká část těchto výdajů je tradičně směřována na dotační akce, tak aby mohlo být zajištěno spolufinancování. Největší objem investic směřuje do rekonstrukcí školských zařízení a výstavby sociálních bytů. Další nemalé částky budou využity na opravy a budování komunikací. Tyto akce budou z velké části financovány z naplňovaných rozvojových fondů, kde se každoročně alokují desítky milionů korun a zdaleka nepokrývají všechny oprávněné požadavky.

Financování

Financování je tvořeno kladnými položkami, což je přebytek hospodaření za minulé období ve výši cca 500 mil. Kč. Naopak zápornou položkou jsou plánované splátky úvěru ve výši 130 mil. Kč. Z hlediska dlouhodobého hospodaření je důležité, že celková zadluženost města klesá.

Jen tolik, kolik si můžeme dovolit

Jaký je tedy rozpočet 2023? Jednoduše řečeno takový, jaký si město Liberec může v této chvíli dovolit. Je vyrovnaný, to musí být ze zákona, je realistický a pokrývá velkou šíři služeb. Jistěže se mohlo někde přidat, ale zase by to znamenalo někde ubrat. V neposlední řadě chceme, aby rozpočet města byl dynamický, tak aby jeho struktura vždy odpovídala aktuální situaci a potřebám města.

Zbyněk Karban, odbor ekonomiky

Nastavení cookies